Young Researcher Group of AsiaFI

Members

(Co-) Chairs Hongyu HuTsinghua University, China
Sangheon PackKorea University, Korea
Hajime TazakiNICT, Japan
“Council” Members Youngbin ImSNU, Korea
Xiaoke JiangTsinghua University, China
Sen WangTsinghua University, China
Jun HuangBUPT, China
Yuncheng ZhuThe University of Tokyo, Japan
Zhaogeng LiTsinghua University, China
Kideok ChoSNU, Korea
Bingyang LiuTsinghua University, China